انتشار مقاله الزام سرمایه گذاری هدفمند برای تحقق رشد اقتصادی در خبرگزاری بازار

https://www.tahlilbazaar.com/news/211235/%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85-%D9%85%D8%B2%D9%85%D9%86

پیمایش به بالا