الگوهای پرایس اکشن با ال بروکس
الگوهای پرایس اکشن با ال بروکس: معامله گران موفق از این ۱۰ الگوی پرایس اکشن استفاده میکنند.
میتوانید این الگوها را هر روز، در هر بازاری و در هر تایم فریمی ببینید. بهترین الگوی پرایس اکشن برای سوئینگ کردن ویا
اسکلپ کردن، کدام است؟
بهترین الگو برای بازار فارکس چیست؟ بهترین الگو برای معامله گران روزانه چیست؟ فرقی ندارد.
چون هر الگویی میتواند بهترین باشد. همچنین ممکن است در یک زمان مشخص، چند الگو داشته باشیم.
برای مثال، ممکنه یک شکست نادرست در باالی کانال صعودی داشته باشیم و شکست از مثلث خارج شده باشد.
برخی از معامله گران به این الگوی برگشت پرچم نهایی میگویند. برخی دیگر هم روی شکست نادرست تمرکز میکنند.
نکته کلیدی این است که بتوانیم درک کنیم که چه نیرویی در پشت الگوهای پرایس اکشن قرار دارد.
سپس میتوانیم با شناسایی این الگوها، آنها را معامله کنیم.

پیمایش به بالا